tbb logo
Menüyü Görüntüle

YÖNERGE

Kabul Tarihi :Y.K./20.03.2022/2022-            (Gen.Sek.Sunuşu)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
CMK KOMİSYONU YÖNERGESİ

1.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ
Madde 1 – Bu yönerge; Türkiye Barolar Birliği CMK Komisyonu Yürütme Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları ile temel çalışma usullerini belirlemek amacıyla Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi’ne uygun olarak hazırlanmıştır.

Komisyonun amacı, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince barolar tarafından gerçekleştirilen müdafi ve vekil görevlendirilmeleri ve görev alan avukatların hukuksal yardım hizmetlerine, yasal amacına uygun işlerlik ve etkinlik kazandırmaya yönelik çalışma ilke ve yöntemlerin belirlenmesi, oluşturulması ve ortak uygulamanın sağlanması, eğitim çalışmaları yapmak, alt kurulların oluşturulması, Ceza Muhakemesi Kanunu uygulamasından beklenen kamu menfaatinin gerçekleşmesinde avukatlara düşen hizmet yükümlülüğünün en iyi şekilde yerine getirilmesi, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılaması sağlamak amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

KAPSAM
Madde 2 – Bu Yönerge, Avukatlık Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, ilgili yönetmelikler ile sair genel mevzuat kapsamında ve TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi çerçevesinde kurulan TBB CMK Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını düzenler.

TANIMLAR
Madde 3 – Bu yönergede;

 1. TBB                                      : Türkiye Barolar Birliği’ni,
 2. Başkan                 : TBB Başkanı’nı,
 3. Yönetim                               : TBB Yönetim Kurulu’nu,
 4. Koordinatör Üye                 : Merkez faaliyetleri ile ilgili iletişim ve iş birliğini sağlayan görevli TBB Yönetim Kurulu Üyesi’ni,
 5. Yürütme Kurulu : TBB Yönetimince atanan, en az yedi en fazla on beş üyeden oluşan komisyon yürütme organını,
 6. Komisyon                            : TBB Yönetim Kurulu’nca, alanda etkinlik gösteren avukatlar arasından, mümkün olduğunca coğrafi bölgeler ile alanın özellik ve ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle görevlendirilen TBB CMK Komisyonunu,
 7. Sözcü                                    : Yürütme Kurulu’nun kendi içerisinden seçeceği komisyon sözcüsünü,
 8. Sekreter                 : Yürütme Kurulu’nun kendi içerisinden seçeceği komisyon sekreterini,
 9. Yürütme Kurulu Toplantısı: Üç ayda bir yapılacak olağan yürütme kurulu toplantısını,
 10. Komisyon Toplantısı         : Altı ayda bir yapılacak olağan komisyon toplantısını ifade eder.

2.BÖLÜM
KOMİSYONUN YAPILANMASI

CMK KOMİSYONU KOORDİNATÖR ÜYESİ
Madde 4 –TBB Yönetim Kurulu Üyeleri arasından, Yönetim Kurulu kararı ile ve Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı olmak üzere görevlendirilir. Koordinatör üye Komisyon ve Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.

Koordinatör Üye; yürütme kurulu ve komisyon toplantılarına katılır ve Sözcü’nün olmadığı hallerde toplantıyı yönetir.

Koordinatör üye, Komisyon ve Yürütme Kurulu’ndan gelen talep ve raporları, TBB Genel Sekreterine resmi yolla (elektronik belge yönetim sistemi ile)  kendi görüşünü de açıkça belirtmek suretiyle iletir.

Yürütme Kurulu’nun onayı koordinatör üyenin katılımı ile komisyon çalışma alanlarına ilişkin olarak basın bildirisi yayınlayabilir, basın toplantısı düzenleyebilir. Basın bildirisi, kurul adına TBB başkanının imzası ile yayınlanır.

CMK KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde 5 – Yürütme Kurulu, birinci maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için, Yönetim’in karar ve onayı ile aşağıdaki çalışma, etkinlikleri yürütür:

 1. Baroların CMK Merkez, Kurul ve Komisyonları ile iletişim kurarak, dayanışma ve ortaklaşa çalışmalarını sağlamak,
 2. Alanda görece olarak adalete erişimde güçlük çekebilecek kesim ya da grupların adalete erişimde desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 3. Çalışma alanındaki kurum ve kuruluşlarla ilişkiler geliştirmek ve işbirliği yapmak,
 4. Komisyon amaçları doğrultusunda oluşturulan Çalışma Kurullarının eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sağlamak,
 5. Ülke düzeyinde CMK hizmetlerine ilişkin sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için gerektiğinde, Baro CMK temsilcileri toplantıları düzenlemek,
 6. Eğitim programları düzenlemek, uzman avukatların yetişmesi için meslek içi eğitim etkinlikleri yürütmek,
 7. Seminer, konferans, toplantı vb etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak,
 8. Komisyon çalışmaları kapsamında TBB internet sitesi içerisinde alan oluşturmak,
 9. TBB Başkanlığı’na çalışmalara ilişkin olarak sistematik ve tematik raporlar sunmak,
 10. Ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı, kurultay, çalıştay, kamuoyu oluşturma, ödül verme, araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve bunlara benzer etkinlikleri düzenlemek,
 11. Çalışma alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ile kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,
 12. Çalışma alanıyla ilgili kamusal hakları savunmak ve korumak için uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitimler düzenlemek, yürütmek ve bu alanda çalışmak isteyen avukatlara danışmanlık hizmeti vermek,
 13. Amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan alanda uzmanlardan profesyonel hizmet almak,
 14. Yönetim’in komisyonun çalışma alanı ile sınırlı olmak üzere vereceği görevleri yapmak,
 15. Yönetim’e komisyonun çalışmalarına dair rapor sunmak,
 16. Amacı ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

CMK KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU’NUN OLUŞUMU VE TOPLANTILARI
Madde 6 – Yürütme Kurulunun görev süresi iki yıldır. Süre sonunda aynı üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim tarafından en az yedi ve en fazla on beş üyeden oluşturulan Yürütme Kurulu, yönerge ile belirlenen amaç,  kapsam ve görevleri doğrultusunda çalışmalar yapmak amacı ile 3 ayda bir Ankara’da, üye sayısının en az 1/3’ü ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Karar alma aşamasında oylarda eşitlik bulunması halinde öncelikle ikinci bir oylama yapılır, eşitlik devam ederse oturum başkanının bulunduğu tarafın oyu üstün tutulur.

Yürütme Kurulu toplantıları fiziki olarak, fiziken katılamayacak olanlar yönünden çevrimiçi araçlar kullanılarak yapılır. Yürütme Kurulu üyelerinin toplantılara katılımı zorunludur. Toplantıya katılamayacak üye mazeretini toplantıdan önce Komisyon Sekreterine bildirir. Toplantıların usul ve yöntemi ile gündemi Sözcü ve Sekreter tarafından belirlenerek, TBB Yönetim Kurulu’na ve Yürütme Kurulu üyelerine toplantı tarihinden 15 gün önce yazılı olarak bildirilir.

Yürütme Kurulu üyelerinin herhangi bir sebeple görevden ayrılmaları halinde; ayrılan üye yerine TBB Yönetim Kurulu tarafından atama yapılır.

Yürütme Kurulu gerek komisyon içi gerekse yönerge amacına uygun mesleki eğitimlerin içeriğini, müfredatını ve eğitmenlerini tespit ederek Koordinatör Üyenin onayına sunar.  Gerektiğinde TBB ilgili organlarına ve barolara meslek içi eğitim içeriği oluşturur, öneride bulunur ve eğitici kadrosu desteği sunar.

CMK KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU SÖZCÜSÜNÜN GÖREVLERİ
Madde 7 – Sözcü, Yürütme Kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından, alanda çalışmaları ve etkinlikleri olan kişiler arasından seçilir ve toplantıları yönetir. Görev süresi 1 yıl olup, süre sonunda aynı üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.  
               
Sözcü, yönergenin amacı ve kapsamı doğrultusunda Başken ve Koordinatör Üyenin vereceği görevleri yerine getirir.
               
Sözcü; koordinatör üyenin özel olarak görevlendirilmediği durumlarda, Başkan’ın yazılı görevlendirmesi ile ilgili kurumlar önünde TBB’yi,temsil eder. Komisyonun amacının gerekli kıldığı etkinlik ve çalışmaların programlanmasını ve yürütülmesini sağlamak, belirlenen sürelerde ve her halde takvim yılı sonunda, Kurulun geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunu Yönetim Kurulu’na sunmak sözcünün görevidir.

CMK KOMİSYONU YÜRÜTME KURULU SEKRETERİNİN GÖREVLERİ
Madde 8 - Komisyon işleyişinin sağlanması amacı ile Yürütme Kurulu tarafından kendi içerisinden seçilir. Sekreterin görev süresi bir yıldır. Görev süresi 1 yıl olup, süre sonunda aynı üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Sekreter; Merkez’in iç işleyişi, görev dağılımları, çalışma grupları, yazışmalar, raporlamalar, arşivleme konularında Sözcü ile birlikte koordineli olarak çalışır.

Koordinatör üye ile sözcünün katılım sağlayamayacağı acil durumlarda TBB Başkanı’nın görevlendirmesi ile Komisyonu temsil eder.

CMK KOMİSYONU GÖREVLERİ
Madde 9 - Komisyon, birinci maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için, Yönetim’in karar ve onayı ile aşağıdaki çalışma, etkinlikleri yürütür:a

a) CMK zorunlu müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin sorunları tespit etmek, çözüm yolları üretmek
b) Baroların CMK kapsamında görev yapan birimlerinin hukuksal yardım uygulamalarının geliştirilmesi için koordinasyona dayalı çalışmalarda bulunmak, yardım sisteminin etkin ve verimli çalışması için öneriler geliştirmek,
c) Koruyucu hukuk amaçlarının, CMK hizmetleri kapsamında yaşama aktarılması için bilimsel ve uygulamaya dönük çalışmalarda bulunmak,
d) Hukuksal yardım olanaklarının ihtiyaç sahiplerince etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, sistemin tanıtımına yönelik yöntem ve öneriler geliştirmek, 
e) Komisyon amaçlarının gerekli kıldığı Çalışma Kurullarını oluşturmak
f) CMK hizmetlerine ilişkin veri tabanı oluşturmak için çalışmak,
g) Çalışma alanıyla ilgili konularda kuramsal veya uygulamaya yönelik süreli, süresiz her türlü yayını yapmak,
h) Çalışma alanıyla ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri diğer düzenlemeleri yapmak,
i) Yönetim Kurulu’nun çalışma alanı ile ilgili vereceği görevleri yapmaktır.

CMK KOMİSYONU OLUŞTURULMASI VE TOPLANTILARI
Madde 10 - Komisyonun görev süresi iki yıldır. Süre sonunda aynı üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, alanda etkinlik gösteren avukatlar arasından, mümkün olduğunca coğrafi bölgeler ile alanın özellik ve ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle yeterli sayıda komisyon üyesini görevlendirir. İhtiyaç halinde kurul üyelerinin sayısı Yönetim Kurulu’nca arttırılabilir veya azaltılabilir.

Komisyon, yönerge ile belirlenen amaç,  kapsam ve görevleri doğrultusunda çalışmalar yapmak amacı ile 6 ayda bir Ankara’da, üye sayısının en az 1/3’ü ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Karar alma aşamasında oylarda eşitlik bulunması halinde öncelikle ikinci bir oylama yapılır, eşitlik devam ederse oturum başkanının bulunduğu tarafın oyu üstün tutulur.
Komisyon toplantıları fiziki olarak, fiziken katılamayacak olanlar yönünden çevrimiçi araçlar kullanılarak yapılır. Yürütme Kurulu üyelerinin toplantılara katılımı zorunludur. Toplantıya katılamayacak üye mazeretini toplantıdan önce Komisyon Sekreterine bildirir. Toplantıların usul ve yöntemi ile gündemi Sözcü ve Sekreter tarafından belirlenerek, TBB Yönetim Kurulu’na ve Komisyon üyelerine toplantı tarihinden 15 gün önce yazılı olarak bildirilir.

Komisyon üyelerinin herhangi bir sebeple görevden ayrılmaları halinde; ayrılan üye yerine TBB Yönetim Kurulu tarafından atama yapılır.

KOMİSYON ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 11- TBB CMK komisyonu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu çeşitli çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.

3.BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Madde 12: TBB Nezdindeki Diğer Merkez, Komisyon ve Kurullarla Ortak Çalışma
Birden fazla merkez, komisyon ve kurulların görev alanına giren konularda, durumun veya sorunun tespiti ve çözümlerin geliştirilmesi amacı ile Yönetim tarafından ilgili merkez, komisyon ve kurullardan da üye alınarak yönetim kurulu üyelerinin koordinasyonunda çalışma grupları kurulabilir.

Çalışma grubunun koordinatörlüğünü yapan TBB Yönetim Kurulu Üyesi; çalışmalar hakkında düzenli olarak Yönetim’i bilgilendirir ve ilgili merkez, komisyon ve kurulların Koordinatör Üyeleri ile irtibatlı olarak çalışmalarını yürütür.

Madde 13: Komisyon Çalışmalarında İletişim ve Teknik Hizmetler
Komisyon çalışmalarında iletişim, komisyon üyelerinin sekretere bildirecekleri adres, telefon numaraları ve diğer iletişim kanallarıyla çevrimiçi olarak sağlanır. Komisyon üyeleri adres ve telefon değişikliğini bildirmedikçe daha önce bildirdiği adreslere ulaşan bilgilere vakıf olduğu kabul edilir.

Komisyon üyelerinin kendi aralarında bilgi alışverişlerini sağlamak üzere çevrimiçi haberleşme grupları kurulur. Uzaktan erişimli toplantılar ve çevrimiçi haberleşme konularında teknik destek ve yardımlar yönetimce sağlanır.

Komisyon çalışmaları TBB’nin internet sitesinde yer alan komisyon sayfasında kamuoyuna duyurulur.

Madde 14 : Giderler
Komisyon ve Yürütme Kurulu’nun bu yönerge çerçevesinde belirlenmiş ve onaylanmış giderleri, TBB’nin ilgili bütçesinin ilgili gider faslından karşılanır.

Madde 15 : Bu yönerge hükümleri , Türkiye Barolar Birliği Çalışma Ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi’ne aykırılık teşkil edemez.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 16 - Yönetim’in 26.10.2018/2018 gün ve 2018-1263 (Gen.Sek.Sunuşu) sayılı kararı ile kabul edilmiş olan TBB CMK Komisyonu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 17-

A) Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.

B) Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

Yürütme
Madde 18- Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.